Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal (Ha nem jelenik meg a lejátszó, frissítse a képernyőolvasóval a képernyőt - JAWS+ESC)

Lejátszás

Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el

Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Ez hallható a rádióban:
Digital Scream - Sorsvonat

Hallgatók száma: 5

Híreink a JAWS képenyrőolvasóhoz készített Kutatási modul segítségével is olvashatóak!

A veszélyhelyzet alatti egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló MEOSZ tájékoztató
- 2020. április 8. 8:29 - 88 megtekintés

Felülvizsgálatok szociális ellátások esetében

A korábban megállapított havi rendszerességgel járó pénzbeli szociális ellátások, így az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében a jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálatokat elhalasztják. A hatóság az ellátások miatti felülvizsgálat pótlása iránt a veszélyhelyzet lejártát követő második hónapig hivatalból intézkedik.

Egészségügyi szolgáltatás szociális rászorultság alapján

A járási hivatal által a szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság, mely a veszélyhelyzet alatt lejár le, szintén meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

Közgyógyellátásra való jogosultság

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró közgyógyellátások jogosultsági időtartama a veszélyhelyzet lejáratát követő 90 napig meghosszabbodik.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira és foglalkoztatására vonatkozó szabályok

A veszélyhelyzet megszüntetéséig az  egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a  felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az  ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.

A megváltozott munkaképességű személyeknek a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró rehabilitációs ellátásai is az erre irányuló külön kérelem nélkül meghosszabbodnak a veszélyhelyzet időtartamát követő második hónap végéig. Nagyon fontos arra figyelni, hogy amikor ez az időszak letelik, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet az általános szabályok szerint újra be kell nyújtani!

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig a következő eltérésekkel kell alkalmazni.

1) Megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni azt a személyt is, aki a veszélyhelyzet kihirdetésének napján az Mmtr. 1. § 6. pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személynek minősült. Ez alapján, aki ebben az időszakban rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével arról, hogy megváltozott munkaképességű személy (akár rehabilitálható, akár rehabilitációja nem javasolt) vagy fogyatékossági támogatásban részesül, továbbra is megváltozott munkaképességű munkavállalóként foglalkoztatható.

2) Nem kell alkalmazni a Mmtr. alábbi rendelkezéseit

– a 8. § (1) bekezdésének f) pontját, azaz a veszélyhelyzetben nem kell visszavonni a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató esetében az állásidő időtartama munkavállalónként egy éven belül a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen mértékű állásidő a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának legalább 30%-át érintette, amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének az állásidő időtartamát megállapító hatósági döntésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget.

– 11/A. § (4) bekezdését, azaz jelenleg nem kell eleget tenni annak, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás keretében a munkáltató rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységre együttesen, megváltozott munkaképességű munkavállalónként legalább havi átlag 30 percet köteles biztosítani. A létszámszámítás tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.

– 14. § (3) bekezdését, így nem alkalmazandó az, hogy 1000 fő feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén a munkáltató által foglalkoztatott segítő személy – a Kormányhivatal által szervezett képzés elvégzését követően – a 11/A. § (4) bekezdése szerinti időkeret 30%-áig elláthatja a rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységet is.

– 37. § (2) bekezdését, tehát nem kell érvényesíteni azt a szabályt miszerint a teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók havi átlagban legalább napi 4 órás időtartamú foglalkoztatása. A havi átlagban napi 4 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.

3) Az Mmtr. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bér- és többletköltség támogatás a munkavégzés időtartamától függetlenül érvényesíthető azon megváltozott munkaképességű munkavállalók után, akik a veszélyhelyzet kihirdetése napján az akkreditált munkáltatónál munkaviszonyban álltak és egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkeztek, valamint munkaviszonyuk a veszélyhelyzet alatti elszámolási időszakban is fennállt.

4) Az állásidő alkalmazása esetén az Mmtr. 38. § (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmazni, munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén

 • a teljes – munkaidő-keretre megállapított – havi keretösszeg felhasználásának feltétele, hogy adott hónapban az átlagos napi munkavégzés időtartama elérje az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott, átlagos napi munkavégzés időtartamát; az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott, átlagos napi munkavégzés időtartamát el nem érő foglalkoztatás esetén adott hónapra csak a munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeg időarányos része használható fel,
 • a munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve – a munkaidő-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók – az átlagos napi 4 órát el nem érő foglalkoztatása esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege – a munkaidő-keret időtartamára számított hányadának – időarányos része használható fel.

Mozgáskorlátozott emberek gépjárműszerzési és átalakítási támogatása

A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei, azaz az autóvásárlási, vagy átalakítási támogatások a veszélyhelyzet elmúltával is felhasználhatóak lesznek. Ez azt jelenti, hogy az utalványok a jogszabályban meghatározott határidők elteltét követően is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet után még 30 napig. Így ha a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése (ha az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított négy hónapon belül nem jön létre), vagy a 11. § (3) bekezdése szerinti határidő (az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel) a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig meghosszabbodik.

Hozzátartozók és gyermekek gondozására tekintettel járó ellátások

A veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, és ahhoz kapcsolódva a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása meghosszabbodik a veszélyhelyzetet követő második hónap végéig.

Az újonnan benyújtott ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díja (GYOD) megállapítása iránti kérelmek esetén a szakértői vizsgálatot a helyszíni vizsgálat mellőzésével, papíralapon kell elvégezni. Így a szakértői vizsgálat az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag az ápolt személy önkiszolgálási képességére, illetve ápolási-gondozási szükségletére vonatkozó hivatalos iratra – így különösen a kórházi zárójelentésre – alapozva is elvégezhető. Ez az jelenti, hogy az új igények elbírálását a veszélyhelyzet nem akaszthatja meg, a kormányrendelet az eljárás folytatása érdekében kiegészítő eljárási szabályokat határoz meg. Így ha a vizsgálat elvégzéséhez szükséges iratok nem állnak az eljáró hatóság rendelkezésére, azok megküldésére az ügyfelet hiánypótlás keretében kéri meg. A hiánypótlás az érintett rendelkezésére álló infokommunikációs eszköz használatával, elektronikus levelezés útján teljesíthető. Amennyiben az ügyfél nem tudja megküldeni a kért iratokat, vagy az általa megküldött iratanyagból az ápolt személy önkiszolgálási képességének, illetve ápolási gondozási szükségletének mértéke nem állapítható meg, a hatóság nem szünteti meg az eljárást, hanem azt felfüggeszti legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnéséig. Nagyon fontos azt szem előtt tartani, hogy az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével megállapított ellátások esetén az ellátásra való jogosultságot a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig felül kell vizsgálni. Ebből következően a hatóság a veszélyhelyzetet követően a helyszíni vizsgálatok elvégzését be fogja pótolni!

A veszélyhelyzet kihirdetésekor fennálló, a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel, vagy részére megállapított iskoláztatási támogatásra való jogosultság akkor is a veszélyhelyzet megszűnésének hónapja végén szűnik meg, ha annak időpontja későbbi, mint a 2019/2020-as tanév utolsó napja.

Ha a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti határidő (az adásvételi szerződésnek vagy a pénzügyi lízingszerződésnek a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül kell létre jönnie) a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a határidő a veszélyhelyzetet követő hatvanadik napig meghosszabbodik.

Folyamatban lévő eljárások felfüggesztése

Ugyancsak felfüggeszthető az eljárás, ha a nyugellátás, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb ellátás, a családtámogatási ellátások, a fogyatékossági támogatás vagy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása iránti eljárásban az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tud eleget tenni. Ebben az esetben az eljáró hatóság az eljárást a hiánypótlás teljesítéséig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig felfüggesztheti.

Ha a már megállapított nyugellátás további folyósítása jogszabályban előírt, rendszeres időközönként jelentkező feltétel igazolásán alapul (például árvaellátás esetén iskolalátogatásról szóló igazolás, vagy özvegyi nyugdíj esetén egészségi állapot igazolása orvosszakértői véleménnyel), a feltételt a veszélyhelyzet megszűnéséig nem kell igazolni. Az igazolás nem teljesítése miatti a nyugellátás folyósítása nem függeszthető fel a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig.

A külföldön élő vagy tartózkodó jogosult esetében az adategyeztetésről szóló nyomtatvány („életbenléti igazolás”) visszaküldésének elmaradása miatt az ellátás folyósítása a veszélyhelyzetet követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.

Ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a követelését az általa folyósított ellátásból levonással érvényesíti, a levonás méltányosságból, az ellátásban részesülő erre irányuló kérelmére szüneteltethető a veszélyhelyzet megszűnéséig.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás

Reklám

Jooble

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 9:00: - Ruzsa Viktor műsora
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 16:00: Life is life - életmód magazin
 • 17:00: - Fodor Tomival
  Tarts velünk a "Mega slágerek világába"! Minden hétköznap 17-20 óra között jelentkezik a Dolce vita Music Show Fodor Tomival a Hobby Rádióban! Tarts Tomival és ő feldobja a délutánod!
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: MVGYOSZ. hírlevél - A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevél műsora
 • 21:00: - esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral
  Rádiónk 2008. (indulása) óta fontosnak tartja a sérült emberekről szóló információkat eljuttatni az érintettek és érdeklődők számára.

  Műsorunk célcsoportja a sérült emberek és hozzátartozóik, a szociálisan érzékeny emberek csoportja. Küldetésünk alapja, hogy a célcsoport számára igen csak hiányos információs, tájékoztató és nem utolsó sorban szórakoztató magazint juttassunk el fogyatékkal élők és a témában érintett emberek részére. Rádióműsorunk két heti rendszerességgel jelentkezik új műsorral.
  Egy műsor, melynek célja a fogyatékos személyek lehetőségeinek, jogainak, és ezen jogok érvényesítési eszközeinek bemutatása. Felhívni a figyelmet az igazi esélyegyenlőségre, az önálló életvitel, valamint a társadalomban való aktív részvétel, maradéktalan biztosításának a fontosságára.

  A műsort ugyanebben az időben, a kimaradt héten ismételjük.

  E műsorunkat több vidéki rádió is átveszi. Ha az Ön rádiójában is szeretné sugározni, keeressen minket bizalommal!
 • 22:00: Világjáró - Magyarosi Marianna utazási műsora
 • 23:00: - Reményik László interjú műsora
  A Vakok Állami Intézete, és az ötlet-, és házigazda Reményik László, "Ezer arc, ezer talentum" című közös programja minden hónap második keddjén (kivéve a nyári időszakot) megtekinthető élőben a Hermina út 21. szám alatt.
  (a rendezvények ingyenesek!)

  Cél, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégek, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni.

  Az interjú sorozat alkalmain két embert ismerhetnek meg a rendezvény látogatói, míg rádiónkban hetente egy-egy vendéget mutatunk be hallgatóink előtt (így a következő hétre csúszik át az aktuális rendezvény második vendége).

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2020. augusztus 11. kedd, Zsuzsanna, Tiborc napja van.
Az év 33. hete és 224. napja.
Holnap Klára napja lesz.

944. A magyarok a bajor földre ütöttek be, de Wels mellett oly nagy vereséget szenvedtek, hogy "soha azelőtt annyira meg nem gyengíttettek."


1456. A sok el nem temetett, vagy rosszul elásott hullának erjedése a nyári hőségben, járványt okozott, mely Hunyadi Jánosra is átragadt. A jobb levegőjű Zimonyba vitték, ahol a gyóntató atyának ezt felelte: "Uram, kész vagyok én az örök útra.'


Heltai Jenő / 1871. aug.11. - 1957. szept.3. /

Diadal

"...Hogyha szívem panaszának
Csak egyszer is visszhangja támadt,
Ha egy dalom könnyet fakasztott,
Mit bánom én a sok kudarcot!

És hogyha egy leány volt,
Aki egy percig értem lángolt;
Ma fittyet hányok mindeneknek,
Mit bánom én, ha nem szeretnek!

Egy dal, amelyet emlegetnek,
Egy csók, amelyet nem felednek:
Bármi rövid volt, bármi rég volt,
De diadalnak épp elég volt.

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


kettő mínusz három = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 304
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com