Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Ez hallható a rádióban:
Marót Viki és a Nova Kultúr - Kövér a nap

Hallgatók száma: 28

A veszélyhelyzet alatti egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló MEOSZ tájékoztató

- 2020. április 8. 8:29 - 173 megtekintés

Felülvizsgálatok szociális ellátások esetében

A korábban megállapított havi rendszerességgel járó pénzbeli szociális ellátások, így az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében a jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálatokat elhalasztják. A hatóság az ellátások miatti felülvizsgálat pótlása iránt a veszélyhelyzet lejártát követő második hónapig hivatalból intézkedik.

Egészségügyi szolgáltatás szociális rászorultság alapján

A járási hivatal által a szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság, mely a veszélyhelyzet alatt lejár le, szintén meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

Közgyógyellátásra való jogosultság

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró közgyógyellátások jogosultsági időtartama a veszélyhelyzet lejáratát követő 90 napig meghosszabbodik.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira és foglalkoztatására vonatkozó szabályok

A veszélyhelyzet megszüntetéséig az  egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a  felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az  ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.

A megváltozott munkaképességű személyeknek a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró rehabilitációs ellátásai is az erre irányuló külön kérelem nélkül meghosszabbodnak a veszélyhelyzet időtartamát követő második hónap végéig. Nagyon fontos arra figyelni, hogy amikor ez az időszak letelik, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet az általános szabályok szerint újra be kell nyújtani!

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig a következő eltérésekkel kell alkalmazni.

1) Megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni azt a személyt is, aki a veszélyhelyzet kihirdetésének napján az Mmtr. 1. § 6. pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személynek minősült. Ez alapján, aki ebben az időszakban rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével arról, hogy megváltozott munkaképességű személy (akár rehabilitálható, akár rehabilitációja nem javasolt) vagy fogyatékossági támogatásban részesül, továbbra is megváltozott munkaképességű munkavállalóként foglalkoztatható.

2) Nem kell alkalmazni a Mmtr. alábbi rendelkezéseit

– a 8. § (1) bekezdésének f) pontját, azaz a veszélyhelyzetben nem kell visszavonni a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató esetében az állásidő időtartama munkavállalónként egy éven belül a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen mértékű állásidő a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának legalább 30%-át érintette, amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének az állásidő időtartamát megállapító hatósági döntésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget.

– 11/A. § (4) bekezdését, azaz jelenleg nem kell eleget tenni annak, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás keretében a munkáltató rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységre együttesen, megváltozott munkaképességű munkavállalónként legalább havi átlag 30 percet köteles biztosítani. A létszámszámítás tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.

– 14. § (3) bekezdését, így nem alkalmazandó az, hogy 1000 fő feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén a munkáltató által foglalkoztatott segítő személy – a Kormányhivatal által szervezett képzés elvégzését követően – a 11/A. § (4) bekezdése szerinti időkeret 30%-áig elláthatja a rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységet is.

– 37. § (2) bekezdését, tehát nem kell érvényesíteni azt a szabályt miszerint a teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók havi átlagban legalább napi 4 órás időtartamú foglalkoztatása. A havi átlagban napi 4 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.

3) Az Mmtr. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bér- és többletköltség támogatás a munkavégzés időtartamától függetlenül érvényesíthető azon megváltozott munkaképességű munkavállalók után, akik a veszélyhelyzet kihirdetése napján az akkreditált munkáltatónál munkaviszonyban álltak és egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkeztek, valamint munkaviszonyuk a veszélyhelyzet alatti elszámolási időszakban is fennállt.

4) Az állásidő alkalmazása esetén az Mmtr. 38. § (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmazni, munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén

  • a teljes – munkaidő-keretre megállapított – havi keretösszeg felhasználásának feltétele, hogy adott hónapban az átlagos napi munkavégzés időtartama elérje az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott, átlagos napi munkavégzés időtartamát; az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott, átlagos napi munkavégzés időtartamát el nem érő foglalkoztatás esetén adott hónapra csak a munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeg időarányos része használható fel,
  • a munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve – a munkaidő-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók – az átlagos napi 4 órát el nem érő foglalkoztatása esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege – a munkaidő-keret időtartamára számított hányadának – időarányos része használható fel.

Mozgáskorlátozott emberek gépjárműszerzési és átalakítási támogatása

A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei, azaz az autóvásárlási, vagy átalakítási támogatások a veszélyhelyzet elmúltával is felhasználhatóak lesznek. Ez azt jelenti, hogy az utalványok a jogszabályban meghatározott határidők elteltét követően is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet után még 30 napig. Így ha a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése (ha az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított négy hónapon belül nem jön létre), vagy a 11. § (3) bekezdése szerinti határidő (az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel) a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig meghosszabbodik.

Hozzátartozók és gyermekek gondozására tekintettel járó ellátások

A veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, és ahhoz kapcsolódva a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása meghosszabbodik a veszélyhelyzetet követő második hónap végéig.

Az újonnan benyújtott ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díja (GYOD) megállapítása iránti kérelmek esetén a szakértői vizsgálatot a helyszíni vizsgálat mellőzésével, papíralapon kell elvégezni. Így a szakértői vizsgálat az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag az ápolt személy önkiszolgálási képességére, illetve ápolási-gondozási szükségletére vonatkozó hivatalos iratra – így különösen a kórházi zárójelentésre – alapozva is elvégezhető. Ez az jelenti, hogy az új igények elbírálását a veszélyhelyzet nem akaszthatja meg, a kormányrendelet az eljárás folytatása érdekében kiegészítő eljárási szabályokat határoz meg. Így ha a vizsgálat elvégzéséhez szükséges iratok nem állnak az eljáró hatóság rendelkezésére, azok megküldésére az ügyfelet hiánypótlás keretében kéri meg. A hiánypótlás az érintett rendelkezésére álló infokommunikációs eszköz használatával, elektronikus levelezés útján teljesíthető. Amennyiben az ügyfél nem tudja megküldeni a kért iratokat, vagy az általa megküldött iratanyagból az ápolt személy önkiszolgálási képességének, illetve ápolási gondozási szükségletének mértéke nem állapítható meg, a hatóság nem szünteti meg az eljárást, hanem azt felfüggeszti legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnéséig. Nagyon fontos azt szem előtt tartani, hogy az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével megállapított ellátások esetén az ellátásra való jogosultságot a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig felül kell vizsgálni. Ebből következően a hatóság a veszélyhelyzetet követően a helyszíni vizsgálatok elvégzését be fogja pótolni!

A veszélyhelyzet kihirdetésekor fennálló, a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel, vagy részére megállapított iskoláztatási támogatásra való jogosultság akkor is a veszélyhelyzet megszűnésének hónapja végén szűnik meg, ha annak időpontja későbbi, mint a 2019/2020-as tanév utolsó napja.

Ha a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti határidő (az adásvételi szerződésnek vagy a pénzügyi lízingszerződésnek a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül kell létre jönnie) a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a határidő a veszélyhelyzetet követő hatvanadik napig meghosszabbodik.

Folyamatban lévő eljárások felfüggesztése

Ugyancsak felfüggeszthető az eljárás, ha a nyugellátás, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb ellátás, a családtámogatási ellátások, a fogyatékossági támogatás vagy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása iránti eljárásban az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tud eleget tenni. Ebben az esetben az eljáró hatóság az eljárást a hiánypótlás teljesítéséig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig felfüggesztheti.

Ha a már megállapított nyugellátás további folyósítása jogszabályban előírt, rendszeres időközönként jelentkező feltétel igazolásán alapul (például árvaellátás esetén iskolalátogatásról szóló igazolás, vagy özvegyi nyugdíj esetén egészségi állapot igazolása orvosszakértői véleménnyel), a feltételt a veszélyhelyzet megszűnéséig nem kell igazolni. Az igazolás nem teljesítése miatti a nyugellátás folyósítása nem függeszthető fel a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig.

A külföldön élő vagy tartózkodó jogosult esetében az adategyeztetésről szóló nyomtatvány („életbenléti igazolás”) visszaküldésének elmaradása miatt az ellátás folyósítása a veszélyhelyzetet követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.

Ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a követelését az általa folyósított ellátásból levonással érvényesíti, a levonás méltányosságból, az ellátásban részesülő erre irányuló kérelmére szüneteltethető a veszélyhelyzet megszűnéséig.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

 

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2021. május 14. péntek, Bonifác napja van.
Az év 19. hete és 134. napja.
Holnap Zsófia, Szonja napja lesz.

1514. Dózsa vezérlet alatt már 40000 keresztes volt együtt, s mivel ezek raboltak és gyilkoltak, a had további szaporítása törvényileg megtiltatott.


1794. Az ezen a napon Piskolton (Bihar megye) kelt anonim röpirat felszólítja a megyéket, hogy szövetkezzenek az ausztriai ház uralmának megdöntésére.


Rákos Sándor: Aranyeső

Borús egek alatt, fagyosszentek csípős szelében,
lombok sötétjén az aranyeső füstje fölizzik.
Mennyi ragyogás! Aszkétikusan visszafogott
színek zenéjében micsoda szólam!
Üveghomályú téli reggeleken
mosoly reflektora süt így a nők szeméből.
Ragyogj, ragyogj szép tavaszi virágom, ragyogj csak!
Ragyogj túl a kerten, a sárrá omló utak borúján!
Nagy tanulság a te elszánt ragyogásod,
kivált nekem -
régóta fény nélkül didergek!

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


négy plusz nyolc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 308
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com